Εκτύπωση

Προκειμένου να διασφαλισθεί μία αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, η διαχείριση και ο συντονισμός των πακέτων εργασίας θα κατανεμηθεί στα ακόλουθα καθήκοντα:

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο εργασίας 1 – Διαχείριση του HIPON
 
Εκτύπωση

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να αναπτύξει ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσω διαδικτύου το οποίο θα δρα ως ένα εργαλείο μάθησης εξ αποστάσεως και ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο των διαλέξεων στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας ούτως ώστε να προσελκύσει τους εκπαιδευόμενους στη διαδικασία της μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο Εργασίας 2 - Κατασκευάζοντας το HIPON
 
Εκτύπωση

To περιεχόμενο όλων των τμημάτων του συστήματος HIPON θα προετοιμαστεί και θα οριστικοποιηθεί σε αυτό το Πακέτο Εργασίας. Όλοι οι εταίροι θα προσφέρουν υλικό στην εθνική τους γλώσσα και στα αγγλικά. Το απαραίτητο περιεχόμενο, αφού συγκεντρωθεί, θα χωρίζεται σε 4 μέρη, αντίστοιχα με τα 4 μέρη του Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο Εργασίας 3 - Τροφοδοτώντας το HIPON
 
Εκτύπωση

Πιλοτική χρήση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το πακέτο εργασίας μέσω του HIPON συστήματος. Κάθε εταίρος, τρίτες χώρες και επικουρικοί εταίροι, ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικές ομάδες εργασίας θα κάνουν χρήση του τεστ HIPON στις διαδικασίες τους.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο Εργασίας 4 - Δοκιμάζοντας το HIPON
 
Εκτύπωση

Το πακέτο εργασίας στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρωτοβουλία HIPON και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και των συμπερασμάτων του σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που εμπλέκεται άμεσα στην υλοποίηση του έργου.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο εργασίας 5 - Διαδίδοντας το HIPON
 
Εκτύπωση

Το εν λόγω πακέτο εργασίας (WP) στοχεύει στην προώθηση της βιωσιμότητας των προϊόντων του προγράμματος και των εργαλείων που προκύπτουν από το σύστημα HIPON, προκειμένου να παράσχει το κατάλληλο έδαφος της εμπορευματοποίησης του προϊόντος μετά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο Εργασίας 6 - Το HIPON στην αγορά
 
Εκτύπωση

Το WP7 αναφέρεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και εκτίμησης που θα εκτελούνται τόσο εσωτερικά από τους εταίρους και στο εξωτερικό από μια ομάδα επιλεγμένων ανθρώπων που προέρχονται από όλες τις ομάδες- στόχους που σχετίζονται με την Παθολογική Ανατομική. Αυτή η επιτροπή αξιολόγησης έχει ήδη μέλη από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ενώ θα επεκταθεί από τους 3 πρώτους μήνες του έργου.

Διαβάστε περισσότερα: Πακέτο Εργασίας 7 - Στρατηγική Αξιολόγησης