• ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • Различни нивоа на клеточна дисплазија кај дебелото црево

  • Значително пореметување кај келиите на епидермот

Печати

Со цел да се обезбеди ефикасно водење на проектот, управување и координација, работниот пакет ќе се подели на следниве задачи:

Повеќе: РП1 – Менаџирање на ХИПОН
 
Печати

Целта на овoj работен пакет е да се создаде средина за е-учење, која ќе дејствува како алатка за далечинско учење и како додатна компонента на реалните предавања  со цел да се направи процесот на учење привлечен.

Повеќе: РП2 – Креирање на ХИПОН
 
Печати

Во овој работен пакет ќе се подготви и финализира содржината на сите делови на ХИПОН системот. Сите партнери ќе обезбедат материјали на нивниот национален јазик и на англиски јазик. Потребните содржини што треба да се соберат се поделени на 4 дела во согласност со 4-те делови на системот.

Повеќе: РП3 – Полнење на ХИПОН
 
Печати

Пилот употреба на курсот ќе се одржи во овoj работен пакет преку ХИПОН системот. Сите партнери, земјите кои не се ЕУ членки и поврзаните партнери, секој со различен степен и со различни групи ќе го искористат тестот за ХИПОН во нивните постапки.

Повеќе: РП4 – Тестирање на ХИПОН
 
Печати

РП има за цел подигнување на свеста за ХИПОН иницијативата и распространување на резултатите од проектот и исходот на поширока публика од онаа што е директно вклучена во имплементацијата на проектот.

Повеќе: РП5 – Дисиминација на ХИПОН
 
Печати

Овој РП има за цел промовирање на одржливоста на производите и алатките кои произлегуваат од ХИПОН системот, со цел да се обезбеди соодветна основа за комерцијализација на производот после животниот век на проектот.

Повеќе: РП6 –ХИПОН на пазарот
 
Печати

РП7 упатува на евалуација на резултатите од проектот и оценување што ќе биде направено  интерно од страна на партнерите, и екстерно од страна на избран тим на луѓе кои произлегуваат од сите целни групи поврзани со дисциплината на патологијата. Оваа комисија за евалуација веќе има членови од приватниот и јавниот сектор, додека да се прошири во првите 3 месеци од проектот.

Повеќе: РП7 – Стратегија за проверка